Rodzinny Ogród Działkowy "Słoneczne Wzgórze"

29 października 2015 r. obradowało Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju

W dniu 29 października 2015 r. odbyło się kolejne zebranie Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju. W zebraniu uczestniczył jako zaproszony gość – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD. Obradom przewodniczył prezes OZS PZD.
Tematyka zebrania obejmowała :

  • aktualną sytuację działkowców, Ogrodów i Związku
  • sprawy terenowo- prawne
  • spawy finansowe
  • sprawy organizacyjne
  • sprawy różne

Realizując porządek obrad Prezydium w punkcie pierwszym przyjęło informację z zebrania KR PZD i narady dyrektorów Biur OZ PZD oraz o dalszej weryfikacji związkowych uchwał systemowych i wyeliminowaniu z obrotu części uchwał, które straciły na aktualności lub też wymagają dostosowania do obecnie obowiązującego prawa.
W zakresie spraw terenowo- prawnych rozpatrywano zwroty i likwidacje w części terenów ROD, skreślenie z rejestru ROD w związku z wyodrębnieniem się grodów ze struktur PZD oraz czasowe zajęcia terenów ROD. Przyjęto informację w sprawie realizacji art. 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
W kwestiach finansowych Prezydium przyjęło bilans ROD na dzień wyodrębnienia z PZD, udzieliło dotacji z Funduszu Rozwoju oraz prolongaty rozliczenia dotacji. Omówiono również wyniki kontroli przeprowadzonych w ROD przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD.
Przyjęto również informację nt sytuacji w dwóch Ogrodach, w których powołano zarządy komisaryczne.
Członkowie Prezydium OZS złożyli informacje dot. funkcjonowania ROD, które zostały im przydzielone pod opiekę w celu udzielania pomocy merytorycznej i organizacyjnej w wykonywaniu zadań statutowych oraz zadań priorytetowych w PZD. Z informacji tych wynika, że zarządy ROD chętnie z pomocy korzystają, zwłaszcza w sprawach związanych z prowadzeniem dokumentacji działkowców w tym ustanawiania prawa dzierżawy działkowej.

LM
OZ Sudecki