Rodzinny Ogród Działkowy "Słoneczne Wzgórze"

Obradował X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Szczawnie-Zdroju

W dniu 29 czerwca 2019 r. roku obradował X Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie-Zdroju, w którym uczestniczyło 123 delegatów spośród 160 delegatów wybranych na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2019 roku oraz 10 zaproszonych gości, w tym: byli członkowie ustępujących organów Okręgu Sudeckiego PZD niebędący delegatami wybranymi na Zjazd, Skarbnik Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców – Pani Barbara Korolczuk, Posłowie na Sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej- Pani Katarzyna Izabela Mrzygłocka i Agnieszka Kołacz- Leszczyńska oraz Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki – Pan Marcin Czerniec. Podczas Zjazdu przekazano Medale Jubileuszowe ufundowane przez Prezesa PZD – Pana Eugeniusza Kondrackiego z okazji 120-lecia ogrodów działkowych w Polsce za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodów działkowych, które przyznano dla siedmiu działaczy Okręgu.

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w uznaniu za działalność na rzecz rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego na wniosek ustępującego Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD przyznał najwyższe związkowe odznaczenie to jest odznakę „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” dla jednego działacza z Okręgu Sudeckiego.

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców na wniosek ustępującego Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD w Szczawnie-Zdroju przyznał również złotą odznakę „Zasłużonego Działkowca” dwóm naszym działaczkom.

Ustępujący Okręgowy Zarząd Sudecki PZD przyznał srebrną odznakę „Zasłużonego Działkowca” siedmiu naszym działaczom.
Ustępującym członkom Okręgowej Rady Sudeckiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej nie będących delegatami przekazano listy z podziękowaniami i drobne upominki.
Wręczenia Medali Jubileuszowych, odznaczeń związkowych, podziękowań i upominków dokonali Skarbnik KR PZD wraz z Prezesem ustępującej ORS PZD.
Posłanki Katarzyna Izabela Mrzygłocka oraz Agnieszka Kołacz Leszczyńska zabierając głos doceniły pracę działkowców na swoich działkach, ich zaangażowanie i dbanie o wizerunek ogrodów działkowych, które są coraz piękniejsze. Zadeklarowały także, że w dalszym ciągu, tak jak dotychczas, będą wspierać ogrody działkowe.

W swoich wystąpieniach przekazały wyrazy uznania dla tradycji ogrodnictwa działkowego oraz dla pracy działkowców i znaczenia Polskiego Związku Działkowców w walce o zachowanie ogrodów i praw działkowców. Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki podczas swojego wystąpienia stwierdził, iż ogrody działkowe są niezbędnym elementem dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miast. Wójt zadeklarował, że będzie wspierać ogrody działkowe i udzielać pomocy w modernizacji i budowie infrastruktury ogrodowej, a władze samorządowe Gminy Kamieniec Ząbkowicki będą kontynuowały współpracę z ROD w miarę możliwości budżetu gminy.
Na podstawie złożonych sprawozdań Zjazd dokonał gruntownej oceny działalności Okręgowej Rady Sudeckiej PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.

W dyskusji, jaka się rozwinęła po wysłuchaniu sprawozdań udział wzięło 5 osób. Podczas dyskusji poruszano następujące tematy: zrealizowanie programu działań w mijającej kadencji, zmiany w prawie związkowym i powszechnie obowiązującym i ich wdrażanie, cyfryzacja Związku, w tym wprowadzanie programu DGCS PZD System, poprawa kontaktów z działkowcami, potrzeby i perspektywy inwestycyjne w ROD, otwarcie ROD na społeczność lokalną, ustawowe funkcje działki, praca na rzecz działkowców w organach PZD, temat współpracy z samorządami lokalnymi oraz utrzymanie ogrodów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a także dyskutowano sposoby doskonalenia i usprawnienia form i metod działalności szkoleniowej oraz dostosowania ich do potrzeb ogrodu.

W swoich wypowiedziach delegaci wyrazili także podziękowania dla ustępujących organów ORS PZD, pracowników Biura OS PZD oraz Krajowej Rady PZD i Prezesa PZD- Pana Eugeniusza Kondrackiego.
Skarbnik Krajowej Rady PZD – Pani Barbara Korolczuk podziękowała za możliwość udziału w Zjeździe i przekazała pozdrowienia od Prezesa PZD dla działkowców naszego Okręgu. Ustosunkowała się do wypowiedzi dyskutantów oraz omówiła aktywność i działania PZD w odniesieniu do zagrożeń nabytych praw działkowców, wynikających ze zmian w prawie zewnętrznym (ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o gospodarce odpadami). Poruszyła temat komunikacji w Związku, który podejmuje szereg działań, aby dotrzeć do zarządów ROD i działkowców, w tym założenie dla wszystkich ROD na wspólnej domenie „pzd.pl” adresów e- mail, wspólnej dla Okręgów i KR strony internetowej, przekazywaniem do ROD wydawnictw związkowych w wersji elektronicznej. Omówiła również temat programu DGCS PZD System i korzyści dla zarządów ROD związanych z wdrożeniem tego programu.
W dalszej kolejności Zjazd udzielił absolutorium ustępującym władzom okręgowym oraz wybrał na nową kadencję 30 osobowy skład Okręgowej Rady Sudeckiej PZD, 9 osobową Komisję Rewizyjną PZD oraz 13 delegatów na XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD.
Na pierwszym zebraniu Okręgowego Zarządu wybrano 9 osobowy Okręgowy Zarząd Sudecki PZD. Prezesem ORS PZD został Pan Henryk Malik, Wiceprezesem Pan Piotr Piątek, Sekretarzem Pani Maria Szkaradek, Skarbnikiem Pan Marek Lewandowski. Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD został Pan Ryszard Burzyński.

Podjęto uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Sudeckiej PZD w Szczawnie- Zdroju za okres kadencji, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie- Zdroju za okres kadencji, w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Okręgowej Radzie Sudeckiej PZD w Szczawnie- Zdroju, w sprawie programu działania Okręgu Sudeckiego PZD na kadencję 2019- 2022, w sprawie ustalenia liczby członków organów okręgowych PZD, w sprawie wyboru członków Okręgowej Rady Sudeckiej PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie-Zdroju i delegatów na XIV Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

W uchwalonym programie działania na nową kadencję przyjęto zadania, które powinny być realizowane w celu umacniania ruchu ogrodnictwa działkowego, unowocześniania ogrodów i usprawniania pracy społecznej na rzecz i w interesie działkowców, a mianowicie:

 • obrona ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych i ogrodów,
 • zarządzanie rodzinnymi ogrodami działkowymi,
 • zagospodarowanie i modernizacja ROD,
 • otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin,
 • plany zagospodarowania przestrzennego miast i gmin,
 • współpraca z samorządem terytorialnym w Okręgu Sudeckim,
 • finanse w Okręgu Sudeckim PZD,
 • rola i zadania Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD,
 • upowszechnianie wiedzy wśród działkowców,
 • ogrody w miastach,
 • Zjazd zobowiązał Okręgową Radę Sudecką PZD w Szczawnie-Zdroju oraz organy we wszystkich ROD w Okręgu Sudeckim do realizacji uchwalonego Programu.

Ponadto X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Szczawnie- Zdroju wypracował:

 • Stanowisko w sprawie wyborów parlamentarnych w 2019 roku,
 • Stanowisko w sprawie nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin,
 • Stanowisko w sprawie oświaty ogrodniczej,
 • Apel do władz samorządowych o współpracę z Rodzinnymi Ogrodami Działkowym w Okręgu Sudeckim PZD.

Skład Okręgowej Rady Sudeckiej PZD w Szczawnie-Zdroju >>

Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Szczawnie-Zdroju >>

Lidia Miszta
Starszy inspektor
PZD – Okręg Sudecki
w Szczawnie-Zdroju