Rodzinny Ogród Działkowy "Słoneczne Wzgórze"

Uchwała Prezydium KR PZD w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w ROD

Prezydium Krajowej Rady PZD działając na podstawie § 134 ust. 2 pkt. 2 statutu PZD, postanawia: wprowadzić zasady ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych korzystających z wody dostarczanej przez dostawcę zewnętrznego. Opłaty wodnej nie stosuje się w rodzinnych ogrodach działkowych korzystających z własnych ujęć. Opłata wodna ma na celu pokrycie kosztów związanych z ubytkami wody.

UCHWAŁA NR  350/2015

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej

w rodzinnych ogrodach działkowych

Prezydium Krajowej Rady PZD działając na podstawie § 134 ust. 2 pkt. 2 statutu PZD, postanawia:

§ 1

 1. Wprowadzić zasady ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych korzystających z wody dostarczanej przez dostawcę zewnętrznego. Opłaty wodnej nie stosuje się w rodzinnych ogrodach działkowych korzystających z własnych ujęć.
 2. Opłata wodna ma na celu pokrycie kosztów związanych z ubytkami wody.

§ 2

 1. Opłatę wodną uchwala corocznie walne zebranie na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
 2. Opłatę wodną należy przyjąć w odrębnej uchwale w sprawie opłaty wodnej.
 3. Projekt uchwały, o którym mowa w ust. 2 z podaniem terminu wnoszenia opłaty wodnej przygotowuje i przedkłada na walnym zebraniu zarząd ROD.

§ 3

 1. Zarząd ROD proponuje wysokość opłaty wodnej na dany rok z uwzględnieniem w szczególności kosztów wynikających z:
 • a) ubytków wody w sieci (różnica między wodomierzami głównymi a sumą wskazań wodomierzy na poszczególnych działkach),
 • b) ubytków wody z powodu awarii sieci w ciągu sezonu,
 • c) napełnienia sieci wodą na początku sezonu (wiosna) oraz zrzutu wody na koniec sezonu (jesień).
 • d) dokonania odczytów wskazań wodomierzy na poszczególnych działkach.

Wysokość opłaty wodnej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego, z uwzględnieniem nadwyżek i niedoborów.

 1. W przypadku wystąpienia nadwyżki nie można jej przeznaczyć na cele inne niż obniżenie opłaty wodnej w kolejnym roku oraz na nakłady na sieć wodną ogrodową.
 2. Opłatę wodną wnoszą działkowcy, których działki podłączone są do sieci ogrodowej.
 3. Opłata wodna stanowi iloraz kosztów, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały i liczby działkowców podłączonych do sieci ogrodowej.

§ 4

 1. W uchwale w sprawie opłaty wodnej nie uwzględnia się: a) kosztów konserwacji sieci, bieżących napraw i usuwania awarii sieci wodociągowej, b) opłaty za dostawę wody przeznaczonej na teren ogólny i infrastrukturę ogrodową.
 2. Opłaty, o którym mowa w ust. 1 określa się w uchwale walnego zebrania w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia.
 3. Opłaty, o którym mowa w ust. 1 pokrywane są przez wszystkich działkowców, niezależnie od podłączenia działek do sieci ogrodowej.
 4. Opłaty za indywidualne zużycie wody wyliczane są w oparciu o odczyty wodomierzy na poszczególnych działkach.

§ 5

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc:
 • a) uchwała nr 109/2012 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych
 • b) uchwała 286/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych.

WICEPREZES                                                   PREZES

/-/Tadeusz JARZĘBAK                                  /-/Eugeniusz KONDRACKI

 

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r.